Skip to main content

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. ALGEMEEN

1.1. DE KEUKENBOULEVARD met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 309 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0473.166.493. De Keukenboulevard is te bereiken op het e-mailadres info@dekeukenboulevard.be. De website van De Keukenboulevard is www.dekeukenboulevard.be.

1.2. Elke klant erkent deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. Enkel deze voorwaarden kunnen van toepassing zijn op al onze contracten en verbintenissen met uitsluiting van andersluidende voorwaarden, tenzij vooraf ten tijde van contractsluiting schriftelijk tussen partijen hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Verwijzingen door de koper naar eigen voorwaarden doet hieraan geen afbreuk.

1.3. De annulering, nietigheid of onwettigheid van enige bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden onverlet. In geval van annulering, nietigheid of onwettigheid van enige bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden verbinden de partijen zich ertoe om te goeder trouw een clausule of deel van een clausule te onderhandelen die ze ter vervanging afsluiten met gelijkwaardige juridische draagwijdte en gevolgen.

1.4. Alle in het kader van een overeenkomst tussen De Keukenboulevard en de klant verstrekte persoonsgegevens worden overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en bewerkt voor de afhandeling van de overeenkomst en de klantenservice.

 

 1. AANBIEDINGEN EN AANVAARDING

2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van De Keukenboulevard zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten en dergelijke verplichten De Keukenboulevard niet tot het aangaan van een overeenkomst.

2.2 Aanbiedingen en/of offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen.

2.3. De Keukenboulevard houdt zich het recht voor om na het opmaken van de aanbiedingen en/of offertes haar aanbiedingen en/of offertes te wijzigen indien de prijzen van grondstoffen, materialen e.d. die De Keukenboulevard als zodanig vanwege haar leveranciers opgelegd krijgt wijzigen en op basis waarvan de aanbiedingen en/of offertes werden opgesteld. De koper zal hiervan op de hoogte gebracht worden.

2.4. De overeenkomst komt tot stand als de klant de aanbieding en/of offerte uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.5. Orders van een klant binden De Keukenboulevard niet. Tussen De Keukenboulevard en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van de bestuurder van De Keukenboulevard van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst.

2.6. Elke wijziging of aanvulling van de opdracht of de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en dient steeds door De Keukenboulevard schriftelijk te worden bevestigd en aanvaard.

 

 1. PRIJS EN BETALING

3.1. De initiële koopprijs omvat hetgeen vermeld staat op de bestelbon. Al datgene dat niet vermeld wordt, is niet in de bestelling inbegrepen en zal desgevallend voorwerp uitmaken van een facturatie aan specifieke meerprijs daarvoor, dit eveneens onder toepassing van deze voorwaarden.

3.2. Grotere wijzigingen binnen hetzelfde prijssegment worden desgevallend mits akkoord hooguit geaccepteerd tot en met de dag van opmeting en kleinere wijzigingen tot 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging.

Indien de gevraagde wijzigingen echter leiden tot een prijsstijging, zal dit aan de koper gemeld worden, die alsdan finaal zal beslissen tot al dan niet wijziging. Tenzij de klant binnen de 8 kalenderdagen na mededeling hiervan door De Keukenboulevard schriftelijk zijn niet-akkoord meedeelt aan De Keukenboulevard, wordt de klant geacht in te stemmen met de opgegeven prijswijziging.

Eventuele stijgingen in de prijs van grondstoffen, materialen e.d. die De Keukenboulevard als zodanig vanwege haar leveranciers opgelegd krijgt, zullen tot gevolg hebben dat deze prijsstijgingen doorgerekend zullen worden aan de akoper binnen de kortst mogelijke termijn. De koper zal hiervan uiteraard wel op de hoogte gebracht worden.

3.3. Prijzen gehanteerd bij vroegere bestellingen zijn niet bindend voor latere bestellingen.

3.4. Alle prijzen worden vermeld inclusief BTW tenzij anders vermeld. BTW-tarief wijzigingen worden gedragen door de koper en kunnen geen valabele reden vormen tot annulering. Alle taksen en heffingen in verband met de verkoop zijn ten laste van de koper. Behoudens andersluidende bepaling, zullen transportkosten en stilstandkosten (wachttijd) van meer dan 10 minuten, voor elke aangevatte periode van 10 minuten aanleiding geven tot forfaitaire vergoeding van 7,00 EUR ex. BTW per 10 minuten.

3.5. Behoudens afwijkende bepalingen zijn alle rekeningen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van De Keukenboulevard en dit in de munt waarin de factuur is opgesteld op volgende wijze:

 • Voorschot van 30% uiterlijk 10 kalenderdagen na de bestelling;
 • Saldo inclusief montagekost: voorafgaandelijk aan en uiterlijk op het moment voor de levering via overschrijving, waarbij de gelden in het bezit van De Keukenboulevard dienen te zijn alvorens kan worden geleverd; bij niet betaling zullen de goederen gestockeerd worden aan 90,00 Euro exclusief BTW per week.

 

3.6. De vertegenwoordigers of aangestelden hebben geen bevoegdheid om op rechtsgeldige wijze gelden te ontvangen voor rekening van De Keukenboulevard. Montagekosten worden weliswaar op het einde van montage aan de monteur betaald die daartoe vanwege De Keukenboulevard wel ontvangstbevoegdheid heeft. Bankkosten verbonden aan een betaling zijn ten laste van de koper.

3.7. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van De Keukenboulevard, in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Na deze termijn is de klacht in elk geval laattijdig.

3.8. Indien een factuur op de vervaldag niet of onvolledig is betaald, is het zo:

-Dat Indien de koper een consument is zal er bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, een eerste maal kosteloos worden aangemaand. Bij niet betaling 14 kalenderdagen na ontvangst van deze eerste aanmaning, zullen er interesten en een schadebeding worden aangerekend overeenkomstig artikel XIX.4 Wetboek Economisch Recht. Laatijdigheidsintresten worden begroot aan de wettelijke interestvoet. Het schadebeding bedraagt: Voor hoofdsommen tot 150,00 EURO: 20,00 EURO; Voor hoofdsommen tussen 150,01 EURO en 500,00 EURO: 30,00 EURO + 10% van het factuurbedrag; Voor hoofdsommen meer dan 500,01 EURO: 65,00 EURO + 5% van het factuurbedrag met een maximum van 2.000,00 EURO Forfaitair. Bovendien zal er voor elke tweede en bijkomende herinnering een kost verschuldigd zijn van 7,50 EURO. Indien De Keukenboulevard bedragen verschuldigd zou zijn aan de klant zal een gelijkaardige regeling van toepassing zijn, waarbij de klant een eerste maal De Keukenboulevard kosteloos dient aan te manen, waarna de klant aanspraak kan maken op dezelfde schadebeding en intresten, indien dan betaling zou uitblijven;

-Dat Indien de koper een professioneel is deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo verschuldigd is met een minimum van 40,00 EURO per factuur evenals verwijlintrest aan 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur (indien de wettelijke intrestvoet hoger is wordt deze toegepast). Bovendien worden advocaatkosten, en eventuele andere relevante invorderingskosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, in rekening gebracht ten laste van de Klant.

In geval van niet – of laattijdige betaling van een factuur worden (1) alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar, (2) vervallen alle betalingsmodaliteiten van rechtswege, (3) vervallen alle kortingen en (4) heeft De Keukenboulevard het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn aanspraak op schadeloosstelling.

Elke wijziging van de situatie van de klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet- of laattijdige betaling.

3.9. Indien er een tekortkoming aan de geleverde materialen of montage zou worden vastgesteld of een onderdeel van de keuken dient nageleverd te worden, is de koper niet gerechtigd dit in te roepen om betaling te onthouden, aangezien daartoe servicegarantie geleverd wordt.

 

 1. VERZENDING / LEVERING / UITVOERING VAN WERKEN

4.1. De startdatum van de werken vindt plaats in samenspraak met de klant.

4.2. Eventueel vermelde levertermijnen zijn ten indicatieve titel opgegeven en zullen mede beïnvloed worden door de eigen aanleveringen. De Keukenboulevard kan niet, ook niet na enige ingebrekestelling, aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overschrijding van de overeengekomen levertijd, behoudens enige schriftelijke andersluidende overeenkomst en behoudens grove schuld aan de zijde van De Keukenboulevard.

 

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

4.3.  De klant bezorgt aan De Keukenboulevard in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan De Keukenboulevard zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

4.4. Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. De Keukenboulevard behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

4.5. De klant dient ervoor in te staan dat de werf gemakkelijk bereikbaar, toegankelijk, vrij van obstakels en veilig is. Indien dit niet het geval is en De Keukenboulevard ziet ter plaatse de mogelijkheid om dit alsnog te bewerkstelligen, behoudt De Keukenboulevard zich het recht voor om bijkomende kosten in regie aan te rekenen.

4.6. Bij werken en/of (na)reparaties dient het gebouw minstens toegankelijk te zijn van 7.00u tot 19.00u. Indien De Keukenboulevard ter plaatse komt en haar de toegang geweigerd wordt of zij om welke reden dan ook haar werkzaamheden niet kan uitvoeren, heeft dit een achteruitgang in planning en/of timing tot gevolg en is De Keukenboulevard gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 100,00 Euro excl. BTW per nutteloze verplaatsing.

4.7. Een bestelling kan op afroep geplaatst worden, doch moet alleszins afgenomen worden uiterlijk binnen de 12 maanden volgende op de bestelling. Indien een bestelling op afroep geplaatst werd doch er geen afroep volgde binnen de 45 dagen na een geraamde afroepdatum of binnen de 12 maanden na bestelling, heeft De Keukenboulevard de keuze tussen het overgaan tot aflevering, waarbij klant gehouden is tot afname en betaling, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst lastens de koper met betaling van de door De Keukenboulevard geleden schade, forfaitair bepaald op 30% van de totale contractsom. Indien de klant levering vraagt van de onder afroep geplaatste order, dient hij zulks tijdig te doen teneinde De Keukenboulevard in de mogelijkheid te stellen om de nodige schikkingen te treffen en planning te voorzien, waarbij een voorafgaande melding van 12 weken voor plaatsing en levering een minimum is.

Indien de leveranciersprijzen gewijzigd en/of bepaalde modellen van toestellen niet meer beschikbaar zouden zijn dan wel vervangen door een ander toestel, draagt De Keukenboulevard hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

4.8. De Keukenboulevard is gerechtigd om de bestelling en levering op te schorten in geval een voorschot of andere verschuldigde bedragen niet volledig of tijdig worden voldaan en dit tot aanzuivering van alle achterstanden.

4.9. De Keukenboulevard is tevens gerechtigd haar verplichtingen, alzo levering op te schorten in geval de koper niet volledig of tijdig de orderbevestiging voor akkoord heeft teruggezonden. Na aanzuivering of ontvangst van de voor akkoord getekende orderbevestiging zal alsdan een nieuwe leverdatum worden meegedeeld. Nieuwe bestellingen dienen alsdan contant voldaan te worden voorafgaandelijk aan de levering ervan.

4.10. Niet-afname of niet-levering hetzij binnen de 45 kalenderdagen na de bij bestelling geraamde leveringsdatum hetzij binnen de 24 maanden na bestelling in geval van bestelling op afroep dan wel niet-betalen van het contractueel voorziene voorschot, kan aanzien worden als contractuele wanprestatie die leidt tot de contractbreuk, mits voorafgaande ingebrekestelling en gunning van een respijttermijn van 2 weken, waarbij vergoeding kan worden gevorderd voor alle veroorzaakte schade zoals hiervoor forfaitair bepaald t.b.v. 30% van de contractsom en dit tenzij bewijs van overmacht of vreemde oorzaak waardoor een partij niet kan voldoen aan haar verplichtingen.

4.11. Personeel, ploegverantwoordelijke, werfverantwoordelijke of project-verantwoordelijke dan wel aangestelde of familieleden van de koper worden geacht rechtsgeldig de bon der geleverde goederen te mogen aftekenen en verbinden de koper. Indien er geen afgevaardigde op het opgegeven leveringsadres aanwezig is op het ogenblik van levering, wordt geacht dat de leveringsbon, behoudens bewijs van valsheid, overeenstemt met de werkelijkheid behoudens schriftelijk protest binnen de 5 werkdagen.

4.12. Elk onvoorspelbaar, onafwendbaar voorval van welke aard dan ook buiten de wil van de partijen om dat de afgesloten overeenkomst tijdelijk of definitief onuitvoerbaar maakt en dat, naargelang het geval, toelaat om de uitvoering ervan op te schorten, ze te annuleren of op te zeggen, vormt een geval van overmacht. De partijen kunnen de overmacht inroepen op voorwaarde dat het binnen een redelijke termijn van 2 maanden gebeurt.
Worden met name beschouwd als gevallen van overmacht: oorlog, rellen, oproer, aardbevingen, natuurrampen, noodweer dat als abnormaal erkend wordt, brand in lokalen of aan goederen, stakingen en lock-outs, ongevallen met het transport en stopzettingen van de levering van grondstoffen die de productie van de bestellingen verhinderen, zonder dat deze opsomming volledig is.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. Alle geleverde materialen blijven exclusief eigendom van De Keukenboulevard tot op het ogenblik van algehele betaling van de daaromtrent opgestelde rekening meer eventuele interesten, kosten en schadebeding en dit zelfs indien de goederen reeds in gebruik werden genomen of weder verkocht.

5.2. Alle aankopen worden vervoerd op risico van de koper ongeacht wijze van transport of verzending. De koper blijft verantwoordelijk voor de verkochte materialen en dient in te staan voor gebeurlijk verlies en zulks zelfs in geval van overmacht en heirkracht.

5.3. Geleverde en niet-gebruikte koopwaren worden slechts mits voorafgaand schriftelijk akkoord van De Keukenboulevard teruggenomen, zonder dat dit evenwel kan geëist worden. De aanvaarde terugname zal gebeuren tegen maximaal 75% van de netto gefactureerde waarde waarbij 25% van de waarde van de teruggenomen artikels in mindering zullen gebracht worden als retouronkosten en onder aanrekening van de transport – en eventuele herpakkingskosten.

 

 1. WAARBORGEN / GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Showroomkeukens worden gekocht in de staat waarin ze zich in de toonzaal bevinden waarbij de koper, behoudens andersluidende overeenkomst, zelf instaat voor demontage en transport. De koper blijft met ontlasting van De Keukenboulevard volledig aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van demontage of transport.

6.2. Behoudens specifieke eisen bij de bestelling, zullen de bestelde materialen geleverd worden in hun basisuitvoering.

6.3. De koper aanvaardt de eventuele afwijkingen inzake kleur, maatvoering en oppervlaktetextuur dewelke gangbaar zijn voor het desbetreffende product dan wel binnen de sector als tolereerbaar worden aanzien. De materialen worden geleverd conform de normen van de eigen leverancier/fabrikant, waarin begrepen door deze tussentijds aangebrachte technische wijzigingen aan het materiaal. Voor elektrische apparatuur kan de fabrikant onaangekondigd typenummers wijzigen. De koper bekomt alleszins een toestel met dezelfde technische eigenschappen aan het initieel bestelde model. Dergelijke wijzigingen worden geaccepteerd door de koper.

6.4. De klant verbindt zich er toe de bestelling of opdracht onmiddellijk na installatie of levering te inspecteren. Tekortkomingen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering en/of installatie per aangetekend schrijven gemeld te worden, op straffe van verval. Om in aanmerking genomen te worden, dient het schrijven een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de vermeende gebreken. Door een voorbehoudloze oplevering van de werf of ingebruikname wordt de klant veronderstelt de goederen en diensten te aanvaarden en komt elk recht op compensatie wegens niet-conformiteit of zichtbare gebreken onherroepelijk te vervallen. Deze aanvaarding kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend plaatsvinden.

6.5. In geval van verborgen gebreken gelden de regels van artikel 1641 e.v. Oud Burgerlijk Wetboek. De klant verbindt zich er in dergelijke situatie toe enig verborgen gebrek onverwijld ter kennis van De Keukenboulevard te brengen op straffe van rechtsverwerking.

6.6 Indien de klant de installatie en/of herstelling van de goederen of materialen voor eigen rekening neemt (zelfbouw) draagt De Keukenboulevard geen enkele verantwoordelijkheid voor uitvoeringsfouten in de installatie, aansluiting of herstelling van de materialen en de schade die hieruit voortvloeit.

6.7. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de klant in de hoedanigheid van consument recht op een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering indien de producten niet in overeenstemming zijn met de gegevens specificaties in het aanbod, gebreken vertonen of niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Bij vaststelling van een gebrek dient de klant De Keukenboulevard zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na vaststelling ervan in te lichten over het gebrek. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie heeft geen betrekking op:

– Gebreken die naar oordeel van De Keukenboulevard het gevolg zijn van onjuiste behandeling, bewerken, onachtzaamheid, verwaarlozing, ongelukken, valpartijen, niet naleven van gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de producten, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik;

– Gebreken die ontstaan zijn door behandeling of herstel door derden zonder toestemming van De Keukenboulevard;

– Gebreken die het gevolg zijn van gebruik in een niet geschikte omgeving;

– Gebreken ten gevolge van normale slijtage of gebruik.

De klant erkent en aanvaardt, in zoverre dit wettelijk toegestaan is, dat De Keukenboulevard de excepties en exoneraties, die een fabrikant of toeleverancier kan inroepen om tussenkomst in garantievrijwaring te weigeren, eveneens aan de klant kan tegenwerpen. De Keukenboulevard is niet verantwoordelijk voor garantiewijziging bij de fabrikant of leverancier.

6.8. Afval van verpakkingen na levering zijn voor rekening van de koper. Deze staat tevens in voor de uitvoering en het correct en tijdig aanwezig zijn van de diverse aansluitingen van nutsvoorzieningen. In geval De Keukenboulevard plaatsing dient uit te voeren en de koper eigen toestellen heeft voorzien, dienen deze ten laatste op de voorziene dag van levering en montage van de keuken ter plaatse aanwezig te zijn en zal De Keukenboulevard een forfaitair bedrag van 45,00 Euro excl. BTW per toestel mogen aanrekenen aan de koper.

6.9. Mechanische of elektrische schade, ontstaan bij herstelling van een toestel of installatie, is ten laste van de opdrachtgever of eigenaar tenzij opzet of grove schuld vanwege De Keukenboulevard of haar personeel. Indien er een bestek van een herstelling of installatie vereist wordt, dan worden de onderzoekskosten steeds aangerekend. Bij definitieve herstelling wordt deze som als voorschot aangerekend op de totale herstelkosten. Is de oorzaak van een defect niet te wijten aan de door De Keukenboulevard eerder doorgevoerde herstelling hetzij daarbij gebruikte materialen, dan is er geen recht op waarborg.

Garantie op herstellingen wordt geboden gedurende 8 kalenderdagen na herstelling en is steeds beperkt tot de vervangen onderdelen en op het werkloon voor het plaatsen van die onderdelen zonder enig recht op een hogere tussenkomst ongeacht de omvang en aard der gevolgschade en de garantie op dat vlak geldt slechts in de mate dat en gedurende de periode dat er waarborg kan bekomen worden van de eigen leverancier of fabrikant van die producten en materialen. Onderdelen voor bijkomende herstelling t.t.z. andere onderdelen dan de voorafgaandelijk vervangen onderdelen, vallen niet onder voornoemde waarborg evenmin als het daaraan verbonden werkloon en de eventuele verplaatsingskosten.

6.10. Schade ten gevolge van verkeerd gebruik, gebruik niet overeenstemmende met dit van een voorzichtig en redelijk persoon, onkunde, netstoringen, overspanning, blikseminslag, inductie, vocht, slechte koeling, oververwarming, atmosferische storingen, verstopte leidingen en -pompen, bevriezing, overbelasting bij installaties en toestellen, defecte zekeringen en stroomonderbreking van gelijk welke aard, geven geen recht op waarborg. Het recht op waarborg vervalt indien er door derden enige interventie is gedaan op de kwestieuze installatie waarvoor tussenkomt in garantie gevraagd wordt.

6.11. De Keukenboulevard is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. De Keukenboulevard kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gederfde winst en gebruiksderving, schade aan derden, gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade De aansprakelijkheid van De Keukenboulevard en enige gehoudenheid tot schadevergoeding is in elk geval beperkt tot maximaal 10% van de gefactureerde waarde van de bestelbon. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

 

 1. BETWISTING

7.1.Klachten of opmerkingen omtrent ontvangen administratie, rekeningen of facturatie vanwege De Keukenboulevard dienen door de klant schriftelijk en aangetekend geuit binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van deze administratie, rekening of facturatie, bij gebreke waaraan de klant akkoord gaat met de inhoud ervan.

 

 1. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 De klant heeft het recht de overeenkomst ten allen tijden te beëindigen. In dergelijk geval heeft De Keukenboulevard conform artikel 1794 B.W. het recht op betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht, meer een vergoeding voor de gederfde winst begroot op 30% van het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht.  Deze forfaitaire vergoeding laat het recht van De Keukenboulevard om betaling te vorderen van een aantoonbare hoger werkelijk geleden schade onverlet. Indien de opzeg uitgaat van De Keukenboulevard, heeft de klant recht op een schadevergoeding conform het gemeen recht, behoudens wanneer de opzeg gestoeld is op wanprestatie in hoofde van de klant. Indien De Keukenboulevard zou weigeren een afgesloten overeenkomst uit te voeren zonder gerechtvaardigde reden en/of zij haar verplichtingen niet zou nakomen zonder rechtvaardiging, zal de klant eveneens gerechtigd zijn om een soortgelijke vergoeding te vorderen.

8.2. De Keukenboulevard heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst lastens de klant te ontbinden in geval deze laatste zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met De Keukenboulevard gesloten overeenkomst inclusief algemene voorwaarden. Het recht van De Keukenboulevard om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat het recht van De Keukenboulevard tot het vorderen van een schadevergoeding onverlet.

8.3. De Keukenboulevard behoudt zich tevens het recht voor om de opdracht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling stop te zetten mits facturering van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op solvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling etc.

8.4. In geval van een tekortkoming in hoofde van de koper zal een eventueel betaald voorschot in mindering worden gebracht op deze vergoeding en komt deze onherroepelijk aan De Keukenboulevard toe.

 

 1. BEVOEGDHEID

9.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten voor bestellingen en overeenkomsten die vallen onder de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden.

9.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als juridische aard, ook indien er meerdere verweerders zijn of in geval van oproeping in vrijwaring, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt. Het trekken van wissels doet hieraan geen afbreuk.

9.3. Elk geschil zal door De Keukenboulevard worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement waar De Keukenboulevard gevestigd is, onverminderd het recht voor De Keukenboulevard om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.