Skip to main content

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. ALGEMEEN

 

1.1. Elke klant erkent deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. Enkel deze voorwaarden kunnen van toepassing zijn op al onze contracten en verbintenissen met uitsluiting van andersluidende voorwaarden, tenzij vooraf ten tijde van contractsluiting schriftelijk tussen partijen hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Verwijzingen door de koper naar eigen voorwaarden doet hieraan geen afbreuk.

 

1.2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden onverlet.

 

1.3. Alle in het kader van een overeenkomst tussen De Keukenboulevard en de klant verstrekte persoonsgegevens worden overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en bewerkt voor de afhandeling van de overeenkomst en de klantenservice.

 

 1. AANBIEDINGEN EN AANVAARDING

 

2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van De Keukenboulevard zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Toezending van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten en dergelijke verplichten De Keukenboulevard niet tot het aangaan van een overeenkomst.

 

2.2. Orders van een klant binden De Keukenboulevard niet. Tussen De Keukenboulevard en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening door de zaakvoerder van De Keukenboulevard van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst.

 

 1. PRIJS EN BETALING

 

3.1. De initiële koopprijs omvat hetgeen vermeld staat op de bestelbon. Al datgene dat niet vermeld wordt, is niet in de bestelling inbegrepen en zal desgevallend voorwerp uitmaken van een facturatie aan specifieke meerprijs daarvoor, dit eveneens onder toepassing van deze voorwaarden.

 

3.2. Grotere wijzigingen binnen hetzelfde prijssegment worden desgevallend mits akkoord hooguit geaccepteerd tot en met de dag van opmeting en kleinere wijzigingen tot 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging.

 

Indien de gevraagde wijzigingen echter leiden tot een prijsstijging, zal dit aan de koper gemeld worden, die alsdan finaal zal beslissen tot al dan niet wijziging. Tenzij de klant binnen de 8 kalenderdagen na mededeling hiervan door De Keukenboulevard schriftelijk zijn niet-akkoord meedeelt aan De Keukenboulevard, wordt de klant geacht in te stemmen met de opgegeven prijswijziging.

 

3.3. Prijzen gehanteerd bij vroegere bestellingen zijn niet bindend voor latere bestellingen.

 

3.4. Alle prijzen worden vermeld inclusief BTW tenzij ander vermeld. BTW-tarief wijzigingen worden gedragen door de koper en kunnen geen valabele reden vormen tot annulering. Alle taksen en heffingen in verband met de verkoop zijn ten laste van de koper. Behoudens andersluidende bepaling, zullen transportkosten en stilstandkosten (wachttijd) van meer dan 10 minuten, voor elke aangevatte periode van 10 minuten aanleiding geven tot forfaitaire vergoeding van 7,00 EUR ex. BTW per 10 minuten.

 

3.5. Behoudens afwijkende bepalingen zijn alle rekeningen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van De Keukenboulevard en dit in de munt waarin de factuur is opgesteld op volgende wijze:

 • Voorschot van 30% uiterlijk 10 dagen na de bestelling;
 • Saldo inclusief montagekost: voorafgaandelijk aan en uiterlijk op het moment van de levering via overschrijving of (gecertificeerde) bankcheque, waarbij de gelden in het bezit van De Keukenboulevard dienen te zijn alvorens kan worden geleverd;

Indien de montagekost inbegrepen is in de bestelling, zal ter gelegenheid van de specifieke opmetingsdetail, de tegenwaarde ervan meegedeeld worden dewelke alsdan als saldo der koopprijs bij beëindiging der montage dient betaald te worden.

 

3.6. De vertegenwoordigers of aangestelden hebben geen bevoegdheid om op rechtsgeldige wijze gelden te ontvangen voor rekening van De Keukenboulevard. Montagekosten worden weliswaar op het einde van montage aan de monteur betaald die daartoe vanwege De Keukenboulevard wel ontvangstbevoegdheid heeft. Bankkosten verbonden aan een betaling zijn ten laste van de koper.

 

3.7. Iedere niet tijdige betaling op de vervaldag brengt automatisch en van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding op van 10% van het laattijdig betaalde bedrag met een minimum van 100 Euro. Deze schadevergoeding is onmiddellijk opeisbaar bij haar ontstaan en brengt van dan af verdere rente op aan 10% per jaar. Elk openstaand bedrag brengt bovendien van rechtswege, automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf datum der opeisbaarheid interesten op aan 10% per jaar met een minimum van 50,00 EUR. Deelbetalingen worden eerst aangerekend op openstaande kosten, vervolgens op vervallen interesten en alsdan op de oudste vervallen schuld in hoofdsom.

 

3.8. Indien een bedrag niet voldaan is binnen de 10 dagen na de vervaldatum, een ongedekte cheque zou zijn uitgeschreven, een wisselbrief niet betaald zou worden op datum der eisbaarheid of de kredietverzekerbaarheid van de koper herroepen of verminderd wordt, worden alle andere nog niet vervallen schulden onmiddellijk van rechtswege opeisbaar. Aanvaarding van wissels of andere betalingsmiddelen, doet geen schuldhernieuwing ontstaan. Indien er een tekortkoming aan de geleverde materialen of montage zou worden vastgesteld of een onderdeel van de keuken dient nageleverd, is de koper niet gerechtigd dit in te roepen om betaling te onthouden, aangezien daartoe servicegarantie geleverd wordt.

 

 1. VERZENDING EN LEVERING

 

4.1. Eventueel vermelde levertermijnen zijn ten indicatieve titel opgegeven en zullen mede beïnvloed worden door de eigen aanleveringen. De Keukenboulevard kan niet, ook niet na enige ingebrekestelling, aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overschrijding van de overeengekomen levertijd, behoudens enige schriftelijke andersluidende overeenkomst en behoudens grove schuld aan de zijde van De Keukenboulevard.

 

4.2. Eigen toeleveringsproblemen vormen overmacht in hoofde van De Keukenboulevard, dewelke zich het recht voorbehoud gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen opleveren.

 

Eventuele stijgingen in de prijs van grondstoffen, materialen e.d. die De Keukenboulevard als zodanig vanwege haar leveranciers opgelegd krijgt, zullen tot gevolg hebben dat deze prijsstijgingen doorgerekend zullen worden aan de koper binnen de kortst mogelijke termijn. De koper zal hiervan uiteraard wel op de hoogte gebracht worden alvorens de offertes / facturen aangepast zullen worden.

 

4.3. Een bestelling kan op afroep geplaatst worden, doch moet alleszins afgenomen worden uiterlijk binnen de 12 maanden volgende op de bestelling. Indien een bestelling op afroep geplaatst werd doch er geen afroep volgde binnen de 45 dagen na een geraamde afroepdatum of binnen de 12 maanden na bestelling, heeft De Keukenboulevard de keuze tussen het overgaan tot aflevering, waarbij klant gehouden is tot afname en betaling, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst lastens de koper met betaling van de door De Keukenboulevard geleden schade, forfaitair bepaald op 30% van de totale contractsom. Indien de klant levering vraagt van de onder afroep geplaatste order, dient hij zulks tijdig te doen teneinde De Keukenboulevard in de mogelijkheid te stellen om de nodige schikkingen te treffen en planning te voorzien, waarbij een voorafgaande melding van 12 weken voor plaatsing en levering een minimum is.

 

Indien de leveranciersprijzen gewijzigd en/of bepaalde modellen van toestellen niet meer beschikbaar zouden zijn dan wel vervangen door een ander toestel, draagt De Keukenboulevard hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

 

4.4. De Keukenboulevard is gerechtigd om de bestelling en levering op te schorten in geval een voorschot of andere verschuldigde bedragen niet volledig of tijdig worden voldaan en dit tot aanzuivering van alle achterstanden.

 

4.5. De Keukenboulevard is tevens gerechtigd haar verplichtingen, alzo levering op te schorten in geval de koper niet volledig of tijdig de orderbevestiging voor akkoord heeft teruggezonden. Na aanzuivering of ontvangst van de voor akkoord getekende orderbevestiging zal alsdan een nieuwe leverdatum worden meegedeeld. Nieuwe bestellingen dienen alsdan contant voldaan te worden voorafgaandelijk aan de levering ervan.

 

4.6. Niet-afname of niet-levering hetzij binnen de 45 dagen na de bij bestelling geraamde leveringsdatum hetzij binnen de 24 maanden na bestelling in geval van bestelling op afroep dan wel niet-betalen van het contractueel voorziene voorschot, kan aanzien worden als contractuele wanprestatie die leidt tot de contractbreuk, mits voorafgaande ingebrekestelling en gunning van een respijttermijn van 2 weken, waarbij vergoeding kan worden gevorderd voor alle veroorzaakte schade zoals hiervoor forfaitair bepaald t.b.v. 30% van de contractsom en dit tenzij bewijs van overmacht of vreemde oorzaak waardoor een partij niet kan voldoen aan haar verplichtingen.

 

4.7. Personeel, ploegverantwoordelijke, werfverantwoordelijke of project-verantwoordelijke dan wel aangestelde of familieleden van de koper worden geacht rechtsgeldig de bon der geleverde goederen te mogen aftekenen en verbinden de koper. Indien er geen afgevaardigde op het opgegeven leveringsadres aanwezig is op het ogenblik van levering, wordt geacht dat de leveringsbon, behoudens bewijs van valsheid, overeenstemt met de werkelijkheid behoudens schriftelijk protest binnen de 5 werkdagen.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

5.1. Alle geleverde materialen blijven exclusief eigendom van De Keukenboulevard tot op het ogenblik van algehele betaling van de daaromtrent opgestelde rekening meer eventuele interesten, kosten en schadebeding en dit zelfs indien de goederen reeds in gebruik werden genomen of weder verkocht.

 

5.2. Alle aankopen worden vervoerd op risico van de koper ongeacht wijze van transport of verzending. De koper blijft verantwoordelijk voor de verkochte materialen en dient in te staan voor gebeurlijk verlies en zulks zelfs in geval van overmacht en heirkracht.

 

5.3. Geleverde en niet-gebruikte koopwaren worden slechts mits voorafgaand schriftelijk akkoord van De Keukenboulevard teruggenomen, zonder dat dit evenwel kan geëist worden. De aanvaarde terugname zal gebeuren tegen maximaal 75% van de netto gefactureerde waarde waarbij 25% van de waarde van de teruggenomen artikels in mindering zullen gebracht worden als retouronkosten en onder aanrekening van de transport – en eventuele herpakkingskosten.

 

 1. WAARBORGEN EN GARANTIE

 

6.1. Showroomkeukens worden gekocht in de staat waarin ze zich in de toonzaal bevinden waarbij de koper, behoudens andersluidende overeenkomst, zelf instaat voor demontage en transport. De koper blijft met ontlasting van De Keukenboulevard volledig aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van demontage of transport. De goederen worden uitsluitend geleverd af magazijnen, derwijze dat het vervoer voor risico en op verantwoordelijkheid van de koper gebeurt.

 

6.2. Behoudens specifieke eisen bij de bestelling zullen de bestelde materialen geleverd worden in hun basisuitvoering.

 

6.3. De koper aanvaardt de eventuele afwijkingen inzake kleur, maatvoering en oppervlaktetextuur dewelke gangbaar zijn voor het desbetreffende product dan wel binnen de sector als tolereerbaar worden aanzien. De materialen worden geleverd conform de normen van de eigen leverancier/fabrikant, waarin begrepen door deze tussentijds aangebrachte technische wijzigingen aan het materiaal. Voor elektrische apparatuur kan de fabrikant onaangekondigd typenummers wijzigen. De koper bekomt alleszins een toestel met dezelfde technische eigenschappen aan het initieel bestelde model. Dergelijke wijzigingen worden geaccepteerd door de koper.

 

6.4. In geval van consumentenkoop is De Keukenboulevard aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming die bestaan bij de levering van het goed en dat zich binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de leveringsdatum manifesteren. De klant dient elk gebrek aan overeenstemming via aangetekende zending aan De Keukenboulevard te melden binnen een termijn van twee (2) maanden na de vaststelling ervan. Bij gebreke aan deze mededeling van het gebrek aan De Keukenboulevard binnen deze termijn, dient de koper te bewijzen dat de beweerde niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering.

 

In geval van een professionele koper dient deze schriftelijke melding uiterlijk binnen 8 dagen gemaakt te worden vanaf levering in geval van beweerde niet-conformiteit dan wel vanaf ontdekking van een beweerde tekortkoming.

 

Het in ontvangst nemen, verwerken en plaatsen der materialen impliceert telkens een aanvaarding door zowel de professionele als niet-professionele koper.

 

6.5. Er wordt garantie verstrekt volgens de specifieke bepalingen daaromtrent in de bestelbon of conform de geldende wettelijke bepalingen. De door De Keukenboulevard geboden vijf (5) jaar garantie slaat op materiaal en constructiefouten, waarbij uit hoofde van vetusteit vanaf het 2de jaar een afschrijvingspercentage gehanteerd wordt van 1% per maand en benadrukt wordt dat de geboden garantie zich nooit uitstrekt tot materialen die ingevolge gebruik slijtage vertonen. Indien de kwaliteiten en/of eigenschappen van de geleverde materialen in opspraak zou zijn en niets bepaald wordt omtrent de omvang van de garantie, zal enkel waarborg verstrekt worden in de mate dat en gedurende de periode dat er waarborg kan worden bekomen van de eigen leverancier of fabrikant van die producten en materialen. De eventuele waarborg beperkt zich te allen tijde tot een nalevering hetzij het vervangen van de gebrekkige materialen of evenwaardige indien de oorspronkelijke niet meer beschikbaar zouden zijn.

 

Eventuele derving of andere kosten blijven voor rekening van de koper. Tenzij De Keukenboulevard de plaatsing zelf zou hebben doorgevoerd van de door haar geleverde materialen, is deze onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de goede plaatsing noch de finale werking van de door haar geleverde systemen hetzij materialen.

 

6.6. Afval van verpakkingen na levering zijn voor rekening van de koper. Deze staat tevens in voor de uitvoering en het correct en tijdig aanwezig zijn van de diverse aansluitingen van nutsvoorzieningen. In geval De Keukenboulevard plaatsing dient uit te voeren en de koper eigen toestellen heeft voorzien, dienen deze ten laatste op de voorziene dag van levering en montage van de keuken ter plaatse aanwezig te zijn en zal De Keukenboulevard een forfaitair bedrag van 45 Euro excl. BTW per toestel mogen aanrekenen aan de koper.

 

6.7. Mechanische of elektrische schade, ontstaan bij herstelling van een toestel of installatie, is ten laste van de opdrachtgever of eigenaar tenzij opzet of grove schuld vanwege De Keukenboulevard of haar personeel. Indien er een bestek van een herstelling of installatie vereist wordt, dan worden de onderzoekskosten steeds aangerekend. Bij definitieve herstelling wordt deze som als voorschot aangerekend op de totale herstelkosten. Is de oorzaak van een defect niet te wijten aan de door De Keukenboulevard eerder doorgevoerde herstelling hetzij daarbij gebruikte materialen, dan is er geen recht op waarborg.

 

Garantie op herstellingen wordt geboden gedurende 8 dagen na herstelling en is steeds beperkt tot de vervangen onderdelen en op het werkloon voor het plaatsen van die onderdelen zonder enig recht op een hogere tussenkomst ongeacht de omvang en aard der gevolgschade en de garantie op dat vlak geldt slechts in de mate dat en gedurende de periode dat er waarborg kan bekomen worden van de eigen leverancier of fabrikant van die producten en materialen. Onderdelen voor bijkomende herstelling t.t.z. andere onderdelen dan de voorafgaandelijk vervangen onderdelen, vallen niet onder voornoemde waarborg evenmin als het daaraan verbonden werkloon en de eventuele verplaatsingskosten.

 

6.8. Schade ten gevolge van verkeerd gebruik, gebruik niet overeenstemmende met dit van een goed huisvader, onkunde, netstoringen, overspanning, blikseminslag, inductie, vocht, slechte koeling, oververwarming, atmosferische storingen, verstopte leidingen en -pompen, bevriezing, overbelasting bij installaties en toestellen, defecte zekeringen en stroomonderbreking van gelijk welke aard, geven geen recht op waarborg. Het recht op waarborg vervalt indien er door derden enige interventie is gedaan op de kwestieuze installatie waarvoor tussenkomt in garantie gevraagd wordt.

 

 1. BETWISTING

 

Klachten of opmerkingen omtrent ontvangen administratie, rekeningen of facturatie vanwege De Keukenboulevard dienen door de klant schriftelijk geuit binnen de 8 dagen na ontvangst van deze administratie, rekening of facturatie, bij gebreke waaraan de klant akkoord gaat met de inhoud ervan.

 

 1. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 

8.1. Elke wijziging in de toestand van de klant, zoals overlijden, onvermogen, collectieve schuldbemiddeling, ontbinding, vereffening, gerechtelijk akkoord, faillissement of niet betaling laat De Keukenboulevard toe om waarborgen te eisen dan wel om de overeenkomst, of dat gedeelte ervan dat nog niet is uitgevoerd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst ontbonden door de kennisgeving van de beslissing tot ontbinding per aangetekend schrijven.

 

8.2. In het geval dat een der partijen de overeenkomst eenzijdig verbreekt om welke reden dan ook, overmacht uitgezonderd, dan wel een contractuele wanprestatie pleegt die tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geeft, is de tekortkomende of annulerende partij tot betaling verplicht van een forfaitaire vergoeding ter dekking van de voorzienbare schade, gelijk aan de geldelijke waarde van 30% van de geplaatste order onverminderd de mogelijkheid voor de partij aan wie de verbreking wordt gemeld om elk hoger bedrag aan schadevergoeding te vragen voor zover het bestaan en de omvang daarvan afdoende wordt aangetoond. Deze vergoeding is onmiddellijk opvorderbaar na ingebrekestelling.

 

8.3. In geval van een tekortkoming in hoofde van de koper zal een eventueel betaald voorschot in mindering worden gebracht op deze vergoeding en komt deze onherroepelijk aan De Keukenboulevard toe.

 

 1. BEVOEGDHEID

 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

 

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als juridische aard, ook indien er meerdere verweerders zijn of in geval van oproeping in vrijwaring, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt. Het trekken van wissels doet hieraan geen afbreuk.

 

De Keukenboulevard heeft wel steeds het recht om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats/zetel van de klant. Voor geschillen die onder de materiële bevoegdheid van de Vrederechter vallen, is het Vredegerecht van het eerste kanton van Hasselt bevoegd.